Editor-in-Chief

Lydia Tasenkevich

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Editorial Assistant

Sergii Kondratyuk

M.G. Kholodny Institute of Botany NASU, Kyiv, Ukraine

Executive Editor

Andrew Novikoff (Andriy Novikov)

State Natural History Museum NASU, Lviv, Ukraine

Editorial Board

Yosyp Berko

S.Z. Gzhytskyj Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv, Ukraine

Vasyl Budzhak

Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

Lyudmila Bukhtiyarova

Institute for Evolutionary Ecology of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Kateryna Danyluk

State Natural History Museum NASU, Lviv, Ukraine

Thierry Deroin

National Museum of Natural History, Paris, France

Roland Eberwein

Carinthian Botanic Center, Klagenfurt am Woerthersee, Austria

Olexandr Klymyshyn

State Natural History Museum NASU, Lviv, Ukraine

Vladislav Korzhenevsky

Nikitsky Botanical Gardens – National Scientific Centre,Yalta, Ukraine

Joanna Korzeniak

Institute for Nature Conservation PAS, Cracow, Poland

Oksana Lobachevska

Institute of Ecology of the Carpathians of NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine

Zvenyslava Mamchur

Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine

Józef Mitka

Institute of Botany PAS, Cracow, Poland

Anastasia Odintsova

Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine

Bogdan Ostash

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Lorenzo Peruzzi

University of Pisa, Pisa, Italy

Olga Terek

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Antonio Tiezzi

Tuscia University, Viterbo, Italy

Viktor Fedorenko

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Yosyp Tsaryk

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Yurii Chernobay

State Natural History Museum NASU, Lviv, Ukraine

Illia Chornej

Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

Alexey Shipunov

Minot State University, Minot, USA

Svitlana Shevchenko

Nikitsky Botanical Gardens – National Scientific Centre,Yalta, Ukraine

Kazimierz Szczepanek

Institute of Botany PAS, Cracow, Poland